POLITYKA PRYWATNOŚCI

ARTYKUŁ 1: WSTĘP

RODO i Ty…

Ochrona danych osobowych jest jedną z naszych najważniejszych trosk. Polityka prywatności wpisuje się w kontekst prawny określony Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku), obowiązującym od 25 maja 2018 roku i Ustawą o Informatyce i Swobodach nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku z zmianami dotyczącą informatyki, plików i swobód obywatelskich.

Celem niniejszej polityki ochrony danych jest przedstawienie:

 • Administratora danych osobowych.
 • Sposobu gromadzenia i przetwarzania Twoich danych. Dana osobowa umożliwia identyfikację osoby fizycznej.
 • Twoich praw dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych.
 • Odbiorców, którym przekazane są Twoje dane.
 • Polityka strony odnośnie do zarządzania plikami cookies.

Niniejsza polityka prywatności uzupełnia informacje prawne przedstawione na stronie internetowej.

ARTYKUŁ 2: SŁOWNIK

Obiecujemy, na pewno zrozumiesz! Dana o charakterze osobowym (lub Dana Osobowa) jest każdą informacją dotyczącą osoby zidentyfikowanej lub mogącej być zidentyfikowaną, to znaczy umożliwiającą jej identyfikację bezpośrednią (np. nazwisko i imię) lub pośrednią (np. pliki cookies). Przetwarzanie danych osobowych jest każdą czynnością lub zbiorem czynności (zautomatyzowanych lub nie) zastosowanych do danych lub zbiorów danych osobowych, jak na przykład: gromadzenie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, przekazywanie danych (…) Administrator danych określa celowość (cele przetwarzania) i środki przetwarzania. Podwykonawca przetwarza dane osobowe na rachunek administratora danych i zgodnie z jego instrukcjami.

ARTYKUŁ 3: ZASADY OGÓLNE

Mamy obowiązki prawne! Zgodnie z artykułem 5 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przebiega z poszanowaniem następujących zasad:
 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość: gromadzenie danych osobowych może opierać się wyłącznie na wcześniej zdefiniowanej podstawie prawnej (wykonanie umowy, obowiązek prawny, udzielona zgoda, ochrona żywotnych interesów)
 • Ograniczone cele: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wykonuje się w celu realizacji jednego lub kilku celów.
 • Minimalizacja gromadzenia i przetwarzania danych: gromadzone są jedynie dane bezwzględnie konieczne do prawidłowej realizacji zakładanych celów.
 • Przechowywanie danych ograniczone w czasie: administrator danych ma obowiązek określić okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych.
 • Integralność i poufność gromadzonych i przetwarzanych danych: administrator danych zobowiązuje się do zagwarantowania integralności i poufności zgromadzonych danych.

ARTYKUŁ 4: ADMINISTRATOR DANYCH

Odpowiadamy za powierzone nam dane! Jako administrator danych, QUANTEL MEDICAL zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wynikających z Rozporządzenia i Ustawy o Informatyce i Swobodach ze zmianami odnośnie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z artykułem 32 RODO wdrażamy wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych.

ARTYKUŁ 5: ZGROMADZONE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE: JAKIE DANE?

Co o Tobie wiemy? Zgodnie z zasadą minimalizacji gromadzimy wyłącznie dane konieczne do wykonania naszych zadań. W ramach naszej działalności obejmującej produkcję laserów, ultrasonografów okulistycznych, organizację szkoleń dla naszych klientów, dystrybutorów i pracowników służby zdrowia, a także nasze badania, analizy i opracowanie nowych produktów QUANTEL MEDICAL może gromadzić i przetwarzać następujące dane:
 • TOŻSAMOŚĆ: Nazwisko, Imię, wiek, płeć
 • ŻYCIE ZAWODOWE: Kwalifikacja, zatrudnienie, służbowy adres e-mail, nr w ewidencji pracowników służby zdrowia
 • Dane do logowania: Login i hasło dostępu do strefy dystrybutora
 • Internet: Adres IP, historia logowań
 • Życie prywatne: Adres, e-mail, numer telefonu
 • Informacje ekonomiczne: Dane identyfikacyjne rachunku bankowego, dane bankowe, płatności
 • Dane wrażliwe: Dane dotyczące zdrowia, numer ubezpieczenia społecznego
W ramach naszej misji badawczej i produkcji laserów i ultrasonografów jesteśmy zmuszeni do poznania danych wrażliwych, takich jak dane medyczne (choroby, objawy, leczenie) i numer ubezpieczenia społecznego, w celu przeprowadzenia badań klinicznych, konserwacji naszych urządzeń i ewentualnego monitorowania ich działań niepożądanych dla pacjentów. Świadomi poziomu wrażliwości tych informacji troszczymy się o zagwarantowanie Ci maksymalnego poziomu poufności i zaangażowania w poszanowaniu naszych obowiązków ustawowych i wykonawczych. Wszystkie zgromadzone dane są bezwzględnie konieczne do wykonania powierzonego przez Ciebie zadania.

ARTYKUŁ 6: ZGROMADZONE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE: Z JAKICH PRZYCZYN?

Zależy nam, aby Ci wyjaśnić! 

We wszystkich tych sytuacjach QUANTEL MEDICAL działa jako „Administrator danych” w rozumieniu RODO.

ZGROMADZONE DANE POWODY GROMADZENIA OKRES PRZECHOWYWANIA PODSTAWA PRAWNA
KONSULTACJA STRON INTERNETOWYCH
– Tożsamość
– Życie prywatne
– Życie zawodowe
– Dane do logowania
– Internet
Wykorzystujemy te dane, aby:
– Przekazać Ci informacje handlowe (o ile wyraziłeś/-aś zgodę)
– Skontaktować się z Tobą, jeśli wypełniłeś/-aś formularz kontaktowy
– Wpisać Cię do specjalistycznej strefy na stronie podczas Twojej rejestracji
 

Dane zgromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane przez 3 lata od ich zebrania lub ostatniego kontaktu potencjalnego klienta

Dane są przechowywane dopóki się nie wyrejestrujesz.

Twoje dane dotyczące nawigacji na naszej stronie internetowej są przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy

Wyrażona zgoda
– Zaoferować Ci spersonalizowane usługi
– Kontrolować i ulepszać nasze strony internetowe i aplikacje
– Prowadzić analizę odwiedzin lub realizować statystyki
– Zabezpieczyć nasze strony internetowe/aplikacje i zapewnić Tobie i nam ochronę przed oszustwem
Uzasadniony interes

 

ZGROMADZONE DANE POWODY GROMADZENIA OKRES PRZECHOWYWANIA PODSTAWA PRAWNA
PRODUKCJA URZĄDZEŃ LASEROWYCH, ULTRASONOGRAFÓW I ZESPÓŁ SUCHEGO OKA W OKULISTYCE
– Tożsamość
– Życie prywatne
– Życie zawodowe
– Informacje ekonomiczne
– Dane do logowania
– Internet
– Dane wrażliwe
Wykorzystujemy te dane, aby:
– Zarządzać i realizować zamówienia i wymogi klientów
– Zawierać i wykonywać umowy z klientami, umowy konserwacyjne i umowy dystrybucyjne
– Dostosować ofertę i sporządzać kosztorysy
– Wytworzyć produkty i przygotować zlecenia produkcyjne
– Zarządzać i organizować dostawy produktów
– Zarządzać zezwoleniami administracyjnymi sprzedaży na eksport
– Instalować i monitorować zgodność produktów (przede wszystkim sporządzanie ekspertyz i protokołów zgodności)
– Monitorować działania niepożądane u pacjentów, zarządzać reklamacjami i zwrotami produktów
– Sporządzać kosztorysy ewentualnych napraw
– Realizować codzienną konserwację produktów
– Udostępnić strefę dystrybutorów, medyczną platformę on-line, i Hotline jako wsparcie techniczne dla dystrybutorów
– Odpowiadać na Twoje pytania i wchodzić z Tobą w interakcje w każdy inny sposób
– Zarządzać Twoim udziałem w ankietach satysfakcji, aby uwzględnić Twoje opinie i sugestie
– Monitorować nasze relacje
– Zarządzać płatnościami, fakturowaniem, itp.
 

Przechowywanie przez okres relacji handlowej i 5 lat po ustaniu tej relacji.

Przechowywanie faktur przez 10 lat.

Zgromadzone dane są przechowywane przez 3 lata od ich zebrania lub ostatniego kontaktu z Tobą.

Wykonanie umowy
– Przekazywać Ci informacje handlowe o naszych ofertach i przyszłych wydarzeniach (mailing, Newsletter, zaproszenie na sympozja, itp.)
– Podejmować działania wśród okulistów, aby zaoferować Ci urządzenia dostosowane do Twoich potrzeb
– Przekazywać Ci informacje handlowe (mailing)
Uzasadniony interes

 

ZGROMADZONE DANE POWODY GROMADZENIA OKRES PRZECHOWYWANIA PODSTAWA PRAWNA
ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA KLIENTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
– Tożsamość
– Życie prywatne
– Życie zawodowe
– Informacje ekonomiczne
Wykorzystujemy te dane, aby:
– Zawierać i wykonywać umowy dystrybucyjne
– Zarządzać zapisami i wezwaniami na szkolenia
– Organizować szkolenia
– Sporządzać umowy partnerskie z usługodawcami i zarządzać interweniującymi pracownikami
– Przekazywać dyplomy wyszkolonym technikom dystrybutora
– Zarządzać płatnościami, fakturowaniem, itp.
– Odpowiadać na Twoje pytania i wchodzić z Tobą w interakcje w każdy inny sposób
– Monitorować naszą relację kontraktową i informować się o przyszłych szkoleniach
Przechowywanie przez okres relacji kontraktowej i 5 lat po ustaniu tej relacji.

Przechowywanie faktur przez 10 lat.

Zgromadzone dane są przechowywane przez 3 lata od ich zebrania lub ostatniego kontaktu z Tobą.

 

Wykonanie umowy
– Przekazywać Ci informacje handlowe o naszych ofertach i przyszłych wydarzeniach (mailing, Newsletter, zaproszenie na sympozjum, itp.) Uzasadniony interes

 

DATA COLLECTED REASONS FOR COLLECTION RETENTION PERIOD LEGAL BASIS
RESEARCH, STUDIES AND DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS
– Tożsamość
– Życie prywatne
– Życie zawodowe
– Informacje ekonomiczne
– Dane wrażliwe
Wykorzystujemy te dane, aby:
– Prowadzić badania kliniczne produktów
– Zawierać i wykonywać umowy partnerskie i jedną umowę z lekarzami
– Prowadzić badania kliniczne i archiwum obserwacji klinicznych
Przechowywanie dokumentów przez 15 lat.

Przechowywanie przez okres relacji kontraktowej i 5 lat po ustaniu tej relacji.

Przechowywanie faktur przez 10 lat.

 

Obowiązek prawny

– Przeprowadzać badania opracowań technologicznych i opracować nowe produkty
– Zawierać i wykonywać umowy partnerskie i jedną umowę z lekarzami, uniwersytetami i partnerskimi przedsiębiorstwami
– Zarządzać i monitorować zakup usług rozwojowych i sprzętu u partnerów
– Monitorować naszą relację kontraktową i kontaktować się z Tobą w każdy inny sposób
– Edytować zlecenia i zarządzać płatnościami
Wykonanie umowy

 

ZARZĄDZANIE REKRUTACJĄ
– Tożsamość
– Życie prywatne
– Życie zawodowe
Wykorzystujemy te dane, aby:
– Zarządzać kandydaturami
– Zarządzać rozmowami
2 lata po ostatnim kontakcie z kandydatem i za jego zgodą Uzasadniony interes

 

ARTYKUŁ 7: DANE OSOBOWE: KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie przekazujemy ich każdemu!

QUANTEL MEDICAL zobowiązuje się przekazywać Twoje dane osobowe jedynie uprawnionym osobom w firmie i upoważnionym osobom trzecim, takim jak urząd skarbowy, urzędy celne lub gospodarcze, sądy, policja, żandarmeria, opieka społeczna i władze sanitarne, takie jak na przykład Komisja bioetyczna, Komsta etyczna czy Agencja leków.

QUANTEL MEDICAL może ewentualnie przekazać Twoje dane osobowe podwykonawcom świadczącym usługi hostingowe i zarządzającym jego bazą danych we Francji, świadczącym usługi hostingowe jego stron internetowych lub w celu realizacji zadań księgowych i socjalnych (na przykład, kancelaria biegłych rewidentów, agencje rekrutacyjne, kancelaria adwokacka). Korzystanie z tych świadczeń jest konieczne do właściwego wykonania naszych usług. Zobowiązujemy się do sprawdzenia i zagwarantowania ich zgodności w świetle RODO i Ustawy o Informatyce i Swobodach.

Z wyjątkiem spółek i filii grupy LUMIBIRD SA, dystrybutorów oraz lekarzy, szpitali, analityków statystycznych w ramach badań klinicznych i monitorowania działań niepożądanych dla pacjentów i odbiorców wymienionych powyżej, QUANTEL MEDICAL zobowiązuje się do nieprzekazywania Twoich danych osobowych osobom trzecim lub podmiotom zewnętrznym bez Twojej wyraźnej zgody.

QUANTEL MEDICAL nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej sprzedaży, żadnego zbycia i żadnego przekazania Twoich danych osobowych na rzecz nieupoważnionych osób trzecich.

QUANTEL MEDICAL nie podejmuje żadnej zautomatyzowanej decyzji na podstawie Twoich danych osobowych. Podczas przetwarzania nie jest prowadzone żadne profilowanie, a dane, które gromadzimy nie będą nigdy użytkowane bez interwencji człowieka.

ARTYKUŁ 8: TWOJE PRAWA

Masz w rękach wszystkie karty!

8.1 Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dysponujesz następującymi prawami odnośnie do swoich danych osobowych:

 • PRAWO DO DOSTĘPU: Możesz w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu.
 • PRAWO DO POPRAWIENIA: Jeśli zauważysz błąd, przeoczenie lub dwuznaczność w swoich danych osobowych, możesz zawnioskować o uzupełnienie lub dokonanie korekty lub wyjaśnienie dotyczące Twoich danych osobowych.
 • PRAWO DO SPRZECIWU: Masz w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu do wykorzystania Twoich danych osobowych w ramach działalności prowadzonej przez nasze przedsiębiorstwo w zakresie ich przetwarzania
 • PRAWO DO OGRANICZENIA: Pod pewnymi warunkami możesz zażądać ograniczenia przetwarzania w przyszłości Twoich danych osobowych.
 • PRAWO DO USUNIĘCIA: Możesz także zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

8.2 IOD

QUANTEL MEDICAL wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem:

QUANTEL MEDICAL
1 rue du Bois Joli
63800 COURNON D’AUVERGNE

Lub e-mailem pod następującym adresem: rgpd@quantelmedical.fr

8.3 Reklamacja złożona do CNIL

W każdej chwili możesz złożyć reklamację do właściwego organu, czyli Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód (CNIL) pod następującym linkiem: https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

ARTYKUŁ 9: ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Ty powierzasz nam swoje dane, a my o nie dbamy!

QUANTEL MEDICAL troszczy się o bezpieczeństwo danych osobowych, które zobowiązał się przetwarzać w sposób zabezpieczony przez okres konieczny do realizacji wyznaczonego celu.

QUANTEL MEDICAL wprowadził środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony w stosunku do charakteru i celu przetwarzania.

Zgodnie z artykułem 32 RODO o bezpieczeństwie przetwarzania QUANTEL MEDICAL wprowadził:

 • Pseudonimizację danych osobowych;
 • Środki umożliwiające ciągłe zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • Środki do przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w odpowiednim czasie w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • Procedurę regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Obowiązek bezpieczeństwa pozostaje obowiązkiem starannego działania, to znaczy, że wdrażamy wszelkie środki, aby zapewnić poufność i integralność Twoich danych osobowych.

Wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie dobrych praktyk w ochronie danych. Mają obowiązek zachowania poufności i w przypadku nieprzestrzegania go narażają się na sankcje dyscyplinarne.

ARTYKUŁ 10: TRANSFER DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Dobrze zorganizowana podróż!

W ramach naszej działalności i w celu zarządzania Twoimi zgłoszeniami możemy być zmuszeni do transferu Twoich danych do naszych filii i dystrybutorów spoza Unii Europejskiej. Przed każdym przekazaniem Twoich danych osobowych sprawdzamy zasady mające zastosowanie do transferów danych poza Unię Europejską i upewniamy się, że dają one wystarczające i odpowiednie gwarancje w zakresie ochrony danych.

ARTYKUŁ 11: PLIKI COOKIES

Masz wybór, albo zjeść cookies, albo przejść na dietę!

Jak w większości stron internetowych, nasz strona używa plików cookies, które można podzielić na cztery kategorie:

 • BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE: Te pliki cookies są istotne dla umożliwienia nawigacji po naszych stronach internetowych i korzystania z ich funkcjonalności.
 • WYNIKI / ANALITYKA: Te pliki cookies zbierają anonimowe informacje na temat Twojego sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje pozyskiwane przez te pliki cookies są wykorzystywane jedynie w celu poprawy jakości użytkowania naszej strony, nigdy zaś w celach identyfikacyjnych. Czasami pliki te są umieszczane przez trzecich dostawców usług analizy ruchu na stronie web, takich jak Google Analytics.
 • FUNKCJONALNOŚCI: Te pliki zapamiętują Twoje wybory w celu polepszenia Twoich doświadczeń podczas przeglądania strony, tak aby odwiedziny na niej były bardziej spersonalizowane i przyjazne. Informacje zbierane przez te pliki cookies mogą podlegać anonimizacji i w żadnym razie nie mogą być wykorzystywane do śledzenia Twojej nawigacji na innych stronach internetowych.
 • PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE: Te pliki cookies pozwalają Użytkownikowi udostępnić w mediach społecznościowych jego aktywność na naszej stronie. Zapoznaj się z polityką prywatności każdej z tych firm, aby dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonują ich pliki cookies.

Jeśli chcesz ograniczyć swoje ślady cyfrowe, zaleca się domyślne odrzucenie plików cookies poprzez pasek do zarządzania nimi, który zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.
Nasza polityka plików cookies, procedura ich akceptowania, personalizacji lub odrzucenia, zgodnie z Twoim wyborem, znajdują się w pasku na dole ekranu.

ARTYKUŁ 12: AKTUALIZACJA POLITYKI OCHRONY DANYCH

Wszystko pod kontrolą, za chwilę koniec lektury!

Niniejsza polityka ochrony danych może ulegać zmianom.

Ostatniej aktualizacji dokonano: 26/11/2021.